ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

หัวหน้าภาควิชา

ดร.อธิเทพ ผาทา

รองหัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา

ดร.อธิเทพ  ผาทา

ประวัติบุคลากร คณะพุทธศาสตร์
ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำภาควิชาพระพุทธศาสนา

ตำแหน่งทางวิชาการ

-

ตำแหน่งทางบริหาร

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้เชี่ยวชาญ

-

ประวัติการศึกษาทางโลก

พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) ม.มจร.
พธ.ม. (ปรัชญา) ม.มจร.
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ม.มจร.

ประวัติการศึกษาทางธรรม

เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ประวัติการทำงาน

- ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาพระไตรปิฏกศึกษา

ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ
๒๕๕๖ : สังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : ศึกษาจากวรรณคดีศาสนาโคลงโลกนิติ
๒๕๕๙ : การประยุกต์ใช้สัมมาอาชีวะเพื่อลดปัญาการฉ้อโกงทางการค้า

ผลงานวิจัย

-

ผลงานวิชาการ / หนังสือ

(งานเขียนร่วมกับคนอื่น)

-

บทความทางวิชาการที่เขียนลงหนังสือพิมพ์/วารสารต่างๆ
งานสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ

-

เกียรติคุณอื่นที่ได้รับ

-

เบอร์ติดต่อที่ทำงาน

-

สถานที่ทำงาน

ภาควิชาพระพุทธศาสนา ชั้น M

คณะพุทธศาสตร์ โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖

Page-Line

......

Mail


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 57 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.