ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ

หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา

รศ.ดร.กฤต  ศรียะอาจ

ตำแหน่งทางบริหาร

หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา

ตำแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์

สถานที่ทำงาน

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา ชั้น M

คณะพุทธศาสตร์ โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

เบอร์ติดต่อที่ทำงาน

๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖

ประวัติบุคลากร คณะพุทธศาสตร์
ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผู้เชี่ยวชาญ

-

ประวัติการศึกษาทางโลก

พธ.บ.(ปรัชญา),
พธ.ม. (ปรัชญา),
พธ.ด. (ปรัชญา) ม.มจร.

ประวัติการศึกษาทางธรรม

เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ประวัติการทำงาน

- ผู้ประสานงานหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

ผลงานวิชาการ

-

ผลงานวิจัย

-

ผลงานวิชาการ / หนังสือ

(งานเขียนร่วมกับคนอื่น)

-

บทความทางวิชาการที่เขียนลงหนังสือพิมพ์/วารสารต่างๆ

-

งานสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ

-

เกียรติคุณอื่นที่ได้รับ

-๒๕๖๔ รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

Page-Line

......

Mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 28 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.