ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

หัวหน้าภาควิชา

พระมหาบุญเกิด ปญฺญาปวุฑฺฒี, ผศ.ดร.

หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต

พระมหาบุญเกิด  ปญฺญาปวุฑฺฒี, ผศ.ดร.

ตำแหน่งทางบริหาร

หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานที่ทำงาน

ภาควิชาบาลีและสันกฤต ชั้น M

คณะพุทธศาสตร์ โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

เบอร์ติดต่อที่ทำงาน

๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖

ประวัติบุคลากร คณะพุทธศาสตร์
ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำภาควิชาบาลีและสันสกฤต

ตำแหน่งทางคณะสงฆ์

-

ผู้เชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษาทางโลก

พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ม.มจร.
ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก), ศศ.ด.(ภาษาสันกฤต)  ม.ศิลปากรฯ

ประวัติการศึกษาทางธรรม

เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ประวัติการทำงาน

-

ผลงานวิชาการ

รายละเอียด

ผลงานวิจัย

รายละเอียด

ผลงานวิชาการ / หนังสือ

(งานเขียนร่วมกับคนอื่น)

รายละเอียด

บทความทางวิชาการที่เขียนลงหนังสือพิมพ์/วารสารต่างๆ

รายละเอียด

งานสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ

รายละเอียด

เกียรติคุณอื่นที่ได้รับ

รายละเอียด

E-mail
FaceBook

......

Page-Line

......

Twitter

......

Mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 36 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.