ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ

หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา

รศ.ดร.กฤต  ศรียะอาจ

ตำแหน่งทางบริหาร

หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา

ตำแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์

สถานที่ทำงาน

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา ชั้น M

คณะพุทธศาสตร์ โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

เบอร์ติดต่อที่ทำงาน

๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖

อ่านเพิ่มเติม...

พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน, ผศ.ดร.

หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา

พระมหาสุขสันติ์  สุขวฑฺฒโน, ผศ.ดร.

ตำแหน่งทางบริหาร

หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานที่ทำงาน

ภาควิชาพระพุทธศาสนา ชั้น M

คณะพุทธศาสตร์ โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

เบอร์ติดต่อที่ทำงาน

๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖

อ่านเพิ่มเติม...

พระมหาบุญเกิด ปญฺญาปวุฑฺฒี, ผศ.ดร.

หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต

พระมหาบุญเกิด  ปญฺญาปวุฑฺฒี, ผศ.ดร.

ตำแหน่งทางบริหาร

หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานที่ทำงาน

ภาควิชาบาลีและสันกฤต ชั้น M

คณะพุทธศาสตร์ โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

เบอร์ติดต่อที่ทำงาน

๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖

อ่านเพิ่มเติม...


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 90 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.