ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.สันติ เมืองแสง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.สันติ  เมืองแสง

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.พิเศษ ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.พิเศษ ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ

 -ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.พิพัฒน์ คงประเสริฐ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.พิพัฒน์  คงประเสริฐ

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ่านเพิ่มเติม...


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.