ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ผู้อำนวยการหลักสูตร

Ven.W.Piyaratana, Asst.Prof. Ph.D.

ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิต

Ven.W.Piyaratana,Asst.Prof. Ph.D.

ตำแหน่งทางวิชาการ

Asst.Prof.  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

ตำแหน่งทางบริหาร

ผู้อำนวยการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ปริญญาตรี)

สถานที่ทำงาน

สำนักงานหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ชั้น ๑ ห้องD119

คณะพุทธศาสตร์ โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖

อ่านเพิ่มเติม...

พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ, ผศ.ดร.

ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

พระมหายุทธนา  นรเชฏฺโฐ, ผศ.ดร.

ตำแหน่งทางบริหาร

ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาเอก) สาขาวิชาพระไตรปิฏกศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานที่ทำงาน

ชั้น 3 ห้องบัณฑิตศึกษา (สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา)

คณะพุทธศาสตร์ โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

เบอร์ติดต่อที่ทำงาน

...............

อ่านเพิ่มเติม...

พระมหาจรูญ กิตฺติปญฺโญ, ดร.

ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิต

พระมหาจรูญ  กิตฺติปญฺโญ, ดร.

ตำแหน่งทางบริหาร

ผู้อำนวยการหลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศาสนาและสาขาวิชาปรัชา (ปริญญาตรี)

สถานที่ทำงาน

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา ชั้น M

คณะพุทธศาสตร์ โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร.คงสฤษฎ์ แพงทรัพย์

ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.คงสกฤษฎ์  แพงทรัพย์

ตำแหน่งทางบริหาร

ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท (สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ)

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานที่ทำงาน

ชั้น 3 ห้องบัณฑิตศึกษา

คณะพุทธศาสตร์ โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

เบอร์ติดต่อที่ทำงาน

รายละเอียด

อ่านเพิ่มเติม...

พระมหาอดิเดช สติวโร, ผศ.ดร.

ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต

พระมหาอดิเดช สติวโร, ผศ.ดร.

ตำแหน่งทางบริหาร

ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา

สถานที่ทำงาน

ชั้น 3 หัองบัณฑิตศึกษา (สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา)

คณะพุทธศาสตร์ โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

เบอร์ติดต่อที่ทำงาน

รายละเอียด

อ่านเพิ่มเติม...


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 71 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.