ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ภาควิชาพระพุทธศาสนา

Department Of Buddhism

มหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

- สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา

ดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)

- สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา

ใบประกาศนียบัตร

- พระพุทธศาสนา (ป.พศ.)
- วิปัสสนาภาวนา (ป.วน.)

- พระไตรปิฎกศึกษา (ป.ตศ.)

WebSite ภาควิชา

หลักสูตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)

 - สาขาวิชาศาสนา
 - สาขาวิชาปรัชญา
 - Bachelor of Art in Religion
 - Bachelor of Art in Philosophy

หลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

 - สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)

 - สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

ภาควิชาบาลีและสันสกฤต

Department Of
Pali And Sanskrit

หลักสูตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)

 - สาขาวิชาบาลีสันสกฤต

ใบประกาศนียบัตร

 - ภาษาบาลี (ป.บล.)

WebSite ภาควิชา

ข่าว คณะพุทธศาสตร์


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 89 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.