ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ปี ๒๕๖๓

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๓

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๓
The 3rd National Academic Conference of Faculty of Buddhism
 
“พระพุทธศาสนากับแนวทางการแก้ปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน”
“Buddhism and solutions to problems in the current situation” 

a3pgmeetvichaIII


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 48 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.