ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ปี ๒๕๖๒

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒
The 2nd National Academic Conference of Faculty of Buddhism
 
“บูรณาการพระพุทธศาสนาสู่สังคมสันติประชาธรรม”
“Buddhism Integration to A Dhammic Peaceful Society” 

a3pagevichafb2563

ดาว์นโหลด Template Proceedings ได้ที่นี้Template Proceedings ได้ที่นี้


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 80 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.