ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ปี ๒๕๖๑

การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี ๒๕๖๑

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑
The 1st National Academic Conference of Faculty of Buddhism
 
“พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย” “Buddhism and Religions in Contemporary Society” 

a3pagevichafb2562


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 84 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.