ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

 • คลิ็ก สมัครเรียน เพื่อสมัครเรียนได้ที่ เว็บไซด์ สำนักทะเบียน

  กรุณา Click ที่ ภาพ เพื่อสมัครเรียน ในเว็บไซด์สำนักทะเบียน

 • รับสมัครนิสิตใหม่ปี2565 ภาคอังกฤษ

  Please click on the picture to apply for the course.

 • รับสมัครนิสิตใหม่ปี2565 มหาบัณฑิต

  กรุณา สแกน บาร์โค๊ด เพื่อสมัครเรียนหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต

 • รับสมัครนิสิตใหม่ปี2565 ดุษฎีบัณฑิต

  กรุณา สแกน บาร์โค๊ด เพื่อสมัครเรียนหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต

ภาควิชาพระพุทธศาสนา

Department Of Buddhism

มหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

- สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา

ดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)

- สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา

ใบประกาศนียบัตร

- พระพุทธศาสนา (ป.พศ.)
- วิปัสสนาภาวนา (ป.วน.)

- พระไตรปิฎกศึกษา (ป.ตศ.)

WebSite ภาควิชา

หลักสูตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)

 - สาขาวิชาศาสนา
 - สาขาวิชาปรัชญา
 - Bachelor of Art in Religion
 - Bachelor of Art in Philosophy

หลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

 - สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)

 - สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

ภาควิชาบาลีและสันสกฤต

Department Of
Pali And Sanskrit

หลักสูตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)

 - สาขาวิชาบาลีสันสกฤต

ใบประกาศนียบัตร

 - ภาษาบาลี (ป.บล.)

WebSite ภาควิชา

ข่าว คณะพุทธศาสตร์

บันทึกการสอนหรือการบรรยายพิเศษ ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะพุทธศาสตร์

 1. เลือก
 2. พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.
 3. พระเทพวัชราจารย์,รศ.ดร.
 4. พระเมธีวรญาณ,ผศ.ดร.
 5. อาจารย์

คลิกที่"ชื่อ"เพื่อดู YouTube หรือ วีดีโอ ที่ต้องการรับชม

  -  MCU TV: ธรรมบรรยาย รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม เรื่อง การปฏิบัติธรรมนำไปสู่เป้าหมาย ( 28 พ.ย. 64)

  - MCU TV: การบรรยายพิเศษโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานพระนิสิต ปีการศึกษา 2564 ( 28 พ.ย. 64)

  -  MCU TV: การบรรยาย เรื่อง "กรรมฐานกับการพัฒนาชีวิต ในยุคปัจจุบัน"

  - MCU TV: พุทธธรรมนำปัญญา 134 ปี สถาปนามหาจุฬาฯ ออก 11 ก.ย.64

  - MCU TV : การเรียนการสอนคณะพุทธศาสตร์ วิชา "ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก" ครั้งที่ ๑

- MCU TV : บรรยายพิเศษ เรื่อง " การวิเคราะห์ขันธ์ ๕ ในพระไตรปิฎก" ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

  - MCU TV : การบรรยาย เรื่อง "การวิเคราะห์ไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาทในพระไตรปิฎก"  ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

  - Zoom : บรรยายในรายวิชา"พระพุทธศาสนากับนิวศวิทยา" การเรียนการสอนของคณะพุทธศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  - MCU TV 2 : การบรรยาย เรื่อง "แผนพัฒนาบัณฑิตศึกษาในยุคดิจิตอล"

- บรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการทำวิทยานิพนธ์ให้ประสบผลสำเร็จ" โดย พระเทพวัชราจารย์, รศ.ดร. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.00 - 20.30 น.

CNN Travel: As Bangkok reopens to tourists, here's what it's like to visit now

- MCU TV: วาระ 134 ปี มจร โดย พระเทพวัชราจารย์,รศ. ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มจร

MCU TV: ธรรมบรรยาย โดย พระเทพวัชราจารย์,รศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ 28 ส.ค.64

- สัมมนาวิชาการและนิทรรศการออนไลน์ “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล” 27 สิงหาคม 2564  ช่วงที่ 2 หัวข้อ "พระไตรปิฎกจากอินเดียสู่สุวรรณภูมิ (ศรีลังกา สุวรรณภูมิ ไทย)" เวลาที่ 01.35.30 ณ ม.เกษตรศาสตร์
  - การประชุมเผยแพร่ผลงานโครงการพุทธธรรมพหุนิยม ปีที่ 2 “พุทธธรรมพหุนิยมจีน-อินเดีย : จากความเป็นอื่นสู่ความหลากหลาย"
  - ปาฐกถาธรรมพิเศษ เรื่อง การเรียนบาลีในระบบคณะสงฆ์ไทยและต่างประเทศ
  - EP7 ไขความลับ บาลีภาษา ตอน ภาษาบาลีมีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตเรา โดย พระราชปริยัติมุนี,รศ.ดร.
  - EP8 ไขความลับ บาลีภาษา ตอน ภาษาบาลีเป็นภาษาที่ตายแล้วจริงหรือไม่
  - EP9 ไขความลับ บาลีภาษา ตอน อะไรคือประโยชน์ของการเรียนภาษาบาลี

  - EP10 ไขความลับ บาลีภาษา ตอน ทำไมในภาษาไทยจึงมีคำบาลีสันสกฤตผสมอยู่
  - EP11 ไขความลับ บาลีภาษา ตอน การเรียนภาษาบาลีช่วยในการศึกษาพระไตรปิฎกอย่างไร

  - EP12 ไขความลับ บาลีภาษา ตอน เราจะอ่านภาษาบาลีอย่างไรให้ถูกต้อง
  - EP13 ไขความลับ บาลีภาษา ตอน ทำไมเถรวาทจึงใช้ภาษาบาลีแต่มหายานใช้ภาษาสันสกฤต
  - EP14 ไขความลับ บาลีภาษา ตอน นอกจากพระพุทธศาสนาแล้ว ภาษาบาลีใช้ในที่ไหนอีกบ้าง
  - EP15 ไขความลับ บาลีภาษา ตอน ภาษาบาลีมีตัวอักษรของตัวเองหรือไม่
  - EP16 ไขความลับ บาลีภาษา ตอน การเรียนภาษาบาลีเบื้องต้นมีเนื้อหาอย่างไรบ้าง
  - EP17 ไขความลับ บาลีภาษา ตอน เราสามารถเรียนภาษาบาลีออนไลน์ได้หรือไม่

  - 

----

หน่วยงานบริการภายใน มจร.

B2012 5

B2012 05

adregis

B2012 3

B2012 4

B2012 6

B2012 7

B2012 2

kmmcu

B2012 06ff

B2012 06

a3rescrbsm

a3affairmc

a3Dormmc

edcsth

emeting

b 10

b 9

nic thesis

ebookico

Journal

livebordcast

mediath

Journal

b 11

b 12

in sCholarship

a3EleanMcu

a3skv60  Copy

a3sss60  Copy

a3vch60

a3Thaijo

FBSM6101

a3Eofficefb63

vesak

Vipassana

rr

fete

nic pic

in kRoophra

Bkaiwaisai2


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 36 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.