ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562

✨"...ศาสนา(Religion)สอนให้เป็นคนดี ปรัชญา(Philosophy)สอนให้มีเหตุผล ปรัชญาศาสนา(Philosophy of Religion) จึงเน้นสอนให้คนดีมีเหตุผล...(นิล นามกรณ์)"✨ 👉เชิญมาสมัครเรียนกับเราด่วนครับ ! 👉มีหลักสูตรทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 👉ผลเรียนดีมีทุนให้ เรียนด้วยความตั้งใจมีให้ทุน หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๒ สาขาวิชา ✅ สาขาวิชาศาสนา (ภาคภาษาไทย-ภาคภาษาอังกฤษ) ✅ สาขาวิชาปรัชญา (ภาคภาษาไทย-ภาคภาษาอังกฤษ) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ✅ปริญญาโท สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ (รุ่นที่ ๑๑) ✅ปริญญาเอก สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ (รุ่นที่ ๑) 👉สมัครได้ที่ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) 79 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย...

กิจกรรม

วิดีทัศน์

บทความ

บาหลี (๙ ) ลึกๆ ในใจคนยังต้องการที่พึ่ง

  กิตติเมธี อ.ประจำหลักสูตรศาสนาและปรัชญา  

‘มจร’เปิดวิชาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ยก’รามายณะ’เรียนรู้ใจคน

วันที่ ๑๘ ก.พ.๒๕๖๒ พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.๙,ดร. อาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้วิชาศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมีการเรียนการสอนวิชาวิชาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งหนังสือที่ประกอบคือวิชาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จุดประสงค์เพื่อเรียนรู้ความเป็นมาและพื้นฐานทางความคิดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และเข้าใจวัฒนธรรมทางฮินดูที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย โดยพิจารณาจากรูปแบบชีวิตที่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางศาสนาที่ปรากฎในปัจจุบัน เช่น ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทหินพิมาย เป็นต้น รวมถึงความคิดต่างๆ ที่ถือเป็นต้นเหตุทางวัฒนธรรมที่ต่อเชื่อมกันอย่างที่เห็นในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ ในเทอมนี้มีวิชาหนึ่งที่สอน คือ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูจึงต้องอ่านกลับมาทบทวนคัมภีร์สำคัญ...

ความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวจริงหรือ : กิตติเมธี

 กิตติเมธี อ.ประจำหลักสูตรศาสนาและปรัชญา

หนังสือ

วิมุตติมรรค พระอุปติสสเถระ รจนา

เปิดอ่าน...

ทานานิสังสกถา : พระพรหมบัณฑิต

เปิดอ่าน