ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

คณะพุทธศาสตร์

 

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การตีความคัมภีร์พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน"
วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์โซนดี
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
***โดยพิธีกรผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน ม.ศิลปากร
- ผศ.รังษี สุทนต์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- อาจารย์ณัฐนันท์ สุดประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย
โดยวิทยากร ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร

**********

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

  • ปัจฉิมนิเทศนิสิต หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
    ปัจฉิมนิเทศนิสิต หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
  • ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปี 2561
    ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปี 2561

หน่วยงานบริการภายใน มจร.

B2012 5

B2012 05

adregis

B2012 3

B2012 4

B2012 6

B2012 7

B2012 2

kmmcu

B2012 06ff

B2012 06

a3rescrbsm

a3affairmc

a3Dormmc

edcsth

emeting

b 10

b 9

nic thesis

ebookico

Journal

livebordcast

mediath

Journal

b 11

b 12

in sCholarship

FBSM6101

vesak

Vipassana

rr

fete

nic pic

in kRoophra

Bkaiwaisai2


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 38 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.