ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าว คณะพุทธศาสตร์

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560Super User

ส่วนงาน           คณะพุทธศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ     รายวิชาสัมมนาทางพระพุทธศาสนา สัมมนาศาสนาและ
43)
อ่านเพิ่มเติม...

หน่วยงานบริการภายใน มจร.

Evaluate E-learnning
Download ถ่ายทอดสด Mcu TV Mcu Tube Radio CAI Dhamma
  E-filling MediaLirary Thesis KM  
    B2012 06ff review journal    

 

Vipassanathai VitheeDuddha

GalleryMcu


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.