ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ข่าวมหาวิทยาลัย

หน่วยงานบริการภายใน มจร.

B2012 5

B2012 05

adregis

B2012 3

B2012 4

B2012 6

B2012 7

B2012 2

kmmcu

B2012 06ff

B2012 06

a3rescrbsm

a3affairmc

a3Dormmc

edcsth

emeting

b 10

b 9

nic thesis

ebookico

Journal

livebordcast

mediath

Journal

b 11

b 12

in sCholarship

a3skv60   Copy

a3sss60   Copy

a3vch60

a3Thaijo

FBSM6101

vesak

Vipassana

rr

fete

nic pic

in kRoophra

Bkaiwaisai2


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.