หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย
ภาคการศึกษาที่ ๑  ภาคกาคศึกษาที่ ๒ 
 ภาควิชาพระพุทธศาสนา  ภาควิชาพระพุทธศาสนา
 ภาควิชาศาสนาและปรัชญา  ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
 ภาควิชาบาลีและสันสกฤต  ภาควิชาบาลีและสันสกฤต
  
หล้กสูตรระดับปริญญาโท ภาคภาษาไทย
 สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
 สาขาวิชาพระไตรปิฏกศึกษา  สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา

 

***หมายเหตุ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ และปีที่ ๒ สามารถดูที่ตารางเรียนในส่วนของ ภาควิชาพระพุทธศาสนา