สำหรับอาจารย์
 ๑. ข้อควรรู้สำหรับอาจารย์
     ๑.๑. จรรยาบรรณอาจารย์
     ๑.๒. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
     ๑.๓. การรวบรวมข้อมูลรายชื่อวารสานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย
 ๒. สารสนเทศสำหรับอาจารย์
     ๒.๑. ระบบ มคอ.
     ๒.๒. ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
     ๒.๓. คู่มือการกรอกเกรดออนไลน์
     ๒.๔. ผลประเมินผลการสอน
 ๓. สารสนเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
     ๓.๑. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
     ๓.๒. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรีกษา