โครงการ/กิจกรรม ประจำปี ๒๕๕๙

คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.  โครงการแนะแนวการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ
๒.  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
๓.  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทำสามีจิกรรมไหว้ครู
๔.  โครงการทัศนศึกษาหนึ่งวัดหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
๕.  โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากร
๖.  โครงการบริการวิชาการ "โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน บ่มเพาะ : ต้นกล้าวิปัสสนา
   
                                                            สรุปผลแบบประเมิน
๑.   สรุปความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
๒.   สรุปความพึงพอใจของนิสิตคณะพุทธศาสตร์ต่อการบริการของสำนักงานคณบดี
๓.   สรุปรายงานผลการประเมินโครงการกิจกรรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแนะแนวการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ
๔.

  สรุปรายงานผลการประเมินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรปฐมนิเทศนิสิตใหม่

๕.   สรุปรายงานผลการประเมินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรทำสามีจิกรรมและไหว้ครู
๖.   สรุปรายงานการประเมินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรหนึ่งวัดหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
๗.   สรุปรายงานผลการประเมินโครงการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรคณะพุทธศาสตร์ "การเขียนบทตความทางวิชาการและงานวิจัยที่ดี" และโครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร"
๘.   สรุปรายงานผลการประเมินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน "บ่มเพาะต้นกล้าวิปัสสนา"