โครงการ/กิจกรรม ประจำปี ๒๕๕๗

คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๑
 โครงการปฐมนิเทศ
๑.๒  โครงการหนึ่งวัดหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
๑.๓  โครงการแนะแนวและปัจฉิมนิเทศ
๑.๔  โครงการแสดงสามีจิกรรมและไหว้ครู
๑.๕  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน
๑.๖  โครงการภาควิชา
๑.๗