โครงการ/กิจกรรม ประจำปี ๒๕๕๖

คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการปฏิบัติวิปัสสากัมมัฏฐาน นิสิตคณะพุทธศาสตร์
 โครงการทัศนศึกษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม "หนึ่งวัดหนึ่งศิลปวัฒนธรรม"
 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร แนะแนวการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ
 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อการพัฒนานิสิตในประชาคมอาเซียนและ การประกวดแข่งขันบรรยายธรรมชิงรางวัลทุนการศึกษาพร้อมโล่ การประกวดแข่งขันบรรยายธรรมชิงรางวัลทุนการศึกษาพร้อมโล่
 โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาบุคลากร
 โครงการให้ความรู้และทักณะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนิสิตคณะพุทธศาสตร์
 โครงการธรรมยาตราบูชารายพระพุทธบาท ครั้งที่ ๒
 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ภาคภาษาอังกฤษ
๑๐  โครงการปฐมนิเทศและพุทธศาสตร์วิชาการสัมพันธ์
๑๑  ภาพประกอบกิจกรรมแนะแนวและปัจฉิมนิเทศ
๑๒  ภาพประกอบกิจกรรมบรรยายธรรม
๑๓  ภาพประกอบกิจกรรมปฏิบัติธรรม
๑๔  ภาพประกอบกิจกรรมปฐมนิเทศ ๒๕๕๖
๑๕  ภาพประกอบกิจกรรมปฐมนิเทศและพุทธศาสตร์วิชาการสัมพันธ์ ๒๕๕๗
๑๖  ภาพประกอบกิจกรรมวัดบ้านรองขี้เหล็ก
๑๗  สรุปผลประเมิน ๑ วัด ๑ ศิลปวัฒนธรรม และ การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา