พระมหาศตนนท คมฺภีรเมโธ webmaster 035-248-096 พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
ภาควิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๓๗๐ พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
ภาควิชาศาสนาและปรัชญา ภาควิชาศาสนาและปรัชญา ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ .......... พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
ภาควิชาบาลีและสันสกฤต ภาควิชาบาลีและสันสกฤต ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๓๖๒ พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
หลักสูตรภาคอังกฤษ สำนักงานสูตรภาคภาษาอังกฤษ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๑๐ พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย