สายตรงคณบดีคณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   หากท่านมีข้อเสนอแนะและสิ่งที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับคณะพุทธศาสตร์ สามารถติดต่อได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   มหาวิทยาลัยลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา