คณะพุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๐
ประกาศ
 1 ฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานของหลักสูตร (ป.วน.)  2                                                              

คำสั่ง  
๑.  คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต  1260 ๒.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  1360
๓.  คณะกรรมการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  1460 ๔.  คณะกรรมการร่างแผนพัฒนา ระยะที่ ๑๒ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  1560
๕.   คณะกรรมการกิจกรรมสัมมนาวิชาการ"พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ"  0160  ๖.  คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหนังสืออนุสรณือุทิศถวายพระราชปวราจารย์  0260
๗.   คณะกรรมการโครงการเสริมหลักสูตรปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  0360  ๘.  คณะกรรมการประดันคุณภาพการศึหกษา คตณะพุทธศา่สตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 0460
๙.  คณะกรรมการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษา หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 0560 ๑๐.  คณะกรรมการบริหารโครงการประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์
 0660
๑๑.  พระวิปัสสนาจารย์และวิปัสสนาจารย์ เพื่อฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานแก่นิสิต หลักสูตร (ป.วน.)
 0760 ๑๒.  คณะกรรมการควบคุมดูแลการอบรมวิปัสสนากัมมัฎฐาน นิสิตหลักสูตร (ป.วน.)
0860
๑๓.  คณะกรรมการควบคุมดูแลการอบรมวิปัสสนากัมมัฎฐาน นิสิตหลักสูตร (ป.วน.) ณ ศูนย์วิปัสสนามุลนิธิโพธิวัณณา
 0960 ๑๔.  พระวิปัสสนาจารย์ เพื่ออบรมนิสิตหลักสูตร (ป.วน.) ณ ศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา
 1060
๑๕.  คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาพระพุทธศาสนา (มคอ.๑)
 1160 ๑๖.
๑๗. ๑๘.
๑๙. ๒๐.
๒๑. ๒๒.
๒๓. ๒๔.