อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
 พระญาณสุนทร ,รศ.พิเศษ
(พระมหาวิทูรย์ ปาสาทิโก)
 น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พ.ม., พธ.บ.(สังคมศึกษา)
 พระเมธีรัตนดิลก ,ดร.
(พระมหาจรรยา ชินวํโส)
ป.ธ.๙, พธ.บ.(ครุศาสตร์), M.A.(Ling), Ph.D.(Bud)
พระครูศรีภัทรภรณ์
(พระมหาพัฒนพงษ์ สิริภทฺโท)
น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ.(ปรัชญา-ศาสนา)
พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ ,ดร.
(พระมหาธีรพันธ์ วชิรญาโณ)
ป.ธ.๔, พ.กศ.,พธ.บ.(ปรัชญา-ศาสนา),M.A.,Ph.D.(Phil)
พระสมภาร สมภาโร, ผศ. น.ธ.เอก, พ.ม., วศศ., พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา), อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ)
พระมหาประสิทธิ์   สิริปญฺโญ ป.ธ.๙, พ.ม., พธ.บ.,พธ.ม.(ปรัชญา)
พระมหาชะเอม สุวีโร, ผศ. ป.ธ.๗, พธ.บ.(บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต)
ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร ป.ธ.๙, พธ.บ. (มนุษยฯ), M.A. (Entire Politico), บัณฑิตศึกษา ม.มจร.,พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ผศ.พิพัฒน์ คงประเสริฐ ป.ธ.๘, พ.ม., พธ.บ.(ปรัชญา-ศาสนา), M.A,(Soial)
ผศ.เฉลียว รอดเขียว น.ธ.เอก,B.A.(Phil.),M.A.(Phil.)