อาจารย์ประจำภาควิชาพระพุทธศาสนา
 พระมหาเจิม สุวโจ  ป.ธ.๓, พธ.บ.(บริหารการศึกษา), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
 พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร.
 ป.ธ.๗, พธ.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ศศ.บ.(ไทยคดีศึกษา)
 ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา), M.Phil. (Buddhist Studies), Ph.D. (Buddhist Studies)
 พระเจริญ วฑฺฒโน
 นธ.เอก, พธ.บ., พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
 พระมหายุทธนา นรเชฎฺโฐ, ดร.
 ปธ.๙, ศษ.บ.,ศศ.ม., พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
 พระเมธีวรญาณ, ดร.  ปธ.๙, พธ.ม., พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
 Ven.W.Piyaratana, Ph.D.  B.A.(Pali), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
 พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน, ดร.  ป.ธ.๕, ศศ.บ.(ไทยศึกษา), พธ.ม., พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
 พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ดร.  ป.ธ.๙ , พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), ศศ.ม.(วิเคราะห์และวางแผน), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
 ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ  ป.ธ. ๙, พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย) , พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
 ผศ.ไกรวุฒิ มะโนรัตน์  ป.ธ.๙, พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ), อม.(ศาสนาเปรียบเทียบ)
 ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา  ป.ธ.๔,พ.ม.,พธ.บ.(ศาสนา),ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา), Ph.D.
 ดร.อธิเทพ ผาทา  ป.ธ.๔, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
 อาจารย์สันติ เมืองแสง  ป.ธ.๖, พ.ม.(วิชาชีพครูพิเศษมัธยม), พธ.บ.(ศาสนา เกียรตินิยม), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
 ผศ.ดร.สุดารัตน์ บรรเทากุล  วท.ม.(เคมี), พธ.บ.(หลักสูตรนานาชาติ), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ปริญญาตรี (พุทธศาสามหายาน หลักสูตรจีน) วิทยาลัยสงฆ์หมินหมัน

 

อาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา
พระราชสิทธิมุนี วิ.,ดร.  ป.ธ.๙, พธ.บ., อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม,

ผศ.ดร.

น.ธ.เอก, พธ.บ., พธ.ม. (ปรัชญา) ,Ph.D (Phil.)
พระมหาสุริโย อุตมเมธี, ดร.
 ป.ธ.๙, พธ.บ.(ปรัชญา), M.A.,Ph.D (Phil.)
พระมหาภาสกร ปิโยภาโส
 ป.ธ.๙, อภิธรรมบัณฑิต, พธ.บ., ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา)
พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม, ดร.  ป.ธ.๙, ศษ.บ.(ประวัติศาสตร์), พธ.ม.(ปรัชญา), ศน.ด.(พุทธศาสนาและปรัชญา)
พระมหาจรูญ  กิตฺติปญฺโญ,ดร.    
 น.ธ.เอก, B.A.(Phil.), M.A.(Phil.)
ดร.แสวง นิลนามะ                              
 ป.ธ.๗, พธ.บ.,พธ.ม.(ปรัชญา), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ผศ.กฤต ศรียะอาจ                        
 ป.ธ.๔, พธ.บ. , พธ.ม. (ปรัชญา)
ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี  ป.ธ.๙, พธ.บ.,ศศ.ม.,Ph.D. (Rel&Phil),Ph.D. (Philosophy and Religion)
ดร.สฤษฏ์ แพงทรัพย์ 
 ป.ธ.๔, ศน.บ., ปวค., M.A.,Ph.d.(Rel&Phil)

อาจารย์ประจำภาควิชาบาลีและสันสกฤต
พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก  
 ป.ธ.๗, พ.ม., พธ.บ.(บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต)
พระมหาบุญเกิด  ปญฺญาปวุฑฺฒี,ดร.
 ป.ธ.๗, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(จารึกภาษาตะวันออก),
ศศ.ด. (ภาษาสันสกฤต)
ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์  น.ธ.เอก, พธ.บ.(บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(สันสกฤต)
ผศ.สมควร นิยมวงศ์                   
 ป.ธ.๙, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต)
อาจารย์ธีร์ พุ่มทับทิม  ป.ธ.๗, พธ.บ.(บาลีสันสกฤต),ศศ.ม.(สันสกฤต)