เจ้าหน้าที่

 พระมหาสมเกียรติ กิตฺติญาโณ
 ศศ.ม.(การบริหารองค์การ)  เลขานุการฯ สำนักงานคณบดี
 พระมหาศตนนท คมฺภีรเมโธ  
 พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  สำนักงานคณบดี
 นายดวงดี โอฐสู          
 พธ.ม. (Buddhist studies)  สำนักงานคณบดี,
 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (ปรัชญา-ศาสนา)
 พระมหาไพศาล วิสาโล *  พธ.ม. (ธรรมนิเทศ)  สำนักงานคณบดี
 พระสมุห์พิจิตร ธมฺมวิจิตฺโต *  พธ.ม. (พุทธจิตวิทยา)  ศูนย์บัณฑึตศึกษา (ศาสนาเปรียบเทียบ)
 นางสาวปวีณา สิงห์คำคา *  พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  สำนักงานคณบดี
 นายไชยา เสนแสนยา *  พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  ศูนย์บัณฑึตศึกษา (ศาสนาเปรียบเทียบ)
 นายวิเชียร บัวสำลี *  พธ.บ. (สงเคราะห์ศาสตร์)  สำนักงานคณบดี
 นายธานินท์ เมียส *  พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (พระพุทธศาสนา)
นางสาวณัชชา อมราภรณ์  พธ.ม. (รัฐประสานศาสตร์)  ศูนย์บัณฑึตศึกษา (พระไตรปิฏกศึกษา)

 

* เจ้าหน้าที่ชั่วคราว