หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา

ดร.แสวง นิลนามะ.
ป.ธ.๗, พธ.บ.,พธ.ม.(ปรัชญา), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.