ผู้เชี่ยวชาญ
พระครูโฆษิตพุทธิศาสตร์ ดร.
(พระมหาธีรพันธ์ วชิรญาโณ)
ป.ธ.๔, พ.กศ.,พธ.บ.(ปรัชญา-ศาสนา),Ph.D. (Phil)
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาปรัชญา
ผศ.เฉลียว รอดเขียว
น.ธ.เอก,B.A.(Phil.),M.A.(Phil.)
E-Mail :.........................................
ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาปรัชญา