อาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา

พระราชสิทธิมุนี วิ. ,ดร.
ป.ธ.๙, พธ.บ., อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ),
พธ.ด. พระพุทธศาสนา
E-Mail :  ...................................

ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท (ศาสนาเปรียบเทียบ)
 ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ

พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม ,ผศ.ดร.
น.ธ.เอก, พธ.บ., พธ.ม. (ปรัชญา) ,Ph.D (Phil.)

E-Mail : .........................

 

 

พระศรีรัตนโนบล, ดร.

(พระมหาสุริโย  อุตฺตมเมธี)
ป.ธ.๙, พธ.บ.(ปรัชญา), M.A.,Ph.D (Phil.)
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พระมหาภาสกรณ์ ปิโยภาโส
ป.ธ.๙, อภิธรรมบัณฑิต, พธ.บ.,ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา)
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม, ดร.
ป.ธ.๙, พธ.ม.(ปรัชญา),

ศน.ด.(พุทธศาสนาและปรัชญา)
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 พระมหาจรูญ  กิตฺติปญฺโญ, ดร.
ป.ธ.๙ ,พธ.บ. (ปรัชญา),
M.A.(Philosophy), Ph.D.(Philosophy)
E-Mail : ...........................

 ผศ.กฤต ศรียะอาจ
ป.ธ.๔, พธ.บ. , พธ.ม. (ปรัชญา)

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี
ป.ธ.๙, พธ.บ.,ศศ.ม.,Ph.d (Phil)

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

a3Skhist58
 ดร.คงสฤษฎ์  แพงทรัพย์
ป.ธ.๔, ศน.บ., ปวค., M.A., Ph.D.(Rel&Phil)

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.