หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต

 ผศ.สมควร นิยมวงศ์
ป.ธ.๙, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ),
ศศ.ม. (สันสกฤต)
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.