-

ผู้เชี่ยวชาญ
 
 พระมหาชะเอม สุวีโร, ผศ.
ป.ธ.๗, พธ.บ.(บริหารการศึกษา),
ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต)
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาบาลีสันสกฤต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ