อาจารย์ประจำภาควิชาบาลีและสันสกฤต
พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก
ป.ธ.๗, พ.ม., พธ.บ.,ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต)
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
พระมหาบุญเกิด  ปญฺญาปวุฑฺฒี, ดร.

ป.ธ.๗, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ),
ศศ.ม.(จารึกภาษาตะวันออก),
 ศศ.ด.(ภาษาสันสกฤต)

E-Mail :...................................

 ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์
น.ธ.เอก,พธ.บ.(บริหารการศึกษา),
ศศ.ม.(สันสกฤต)
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายธีร์  พุ่มทับทิม
ป.ธ.๗, พธ.บ.(บาลีสันสกฤต),
ศศ.ม.(สันสกฤต)
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.