เจ้าหน้าที่

 นายธานินท์ เมียส
น.ธ. เอก, พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
เจ้าหน้าที่ชั่วคราว นักจัดการงานทั่วไป*

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคภาษาอังกฤษ
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวณัชชา อมราภรณ์
ศศ.บ., พธ.ม. (รัฐประสานศาสตร์)
 เจ้าหน้าที่ชั่วคราว นักจัดการงานทั่วไป*
หลักสูตรปริญญาโท (พระไตรปิฏกศึกษา)

E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.