หัวหน้าภาควิชา 
 a3sutap01
ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ
ป.ธ. ๙, พธ.บ., ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย) ,
พธ.ด. พระพุทธศาสนา

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.