ผู้เชี่ยวชาญ
a3prasat
a3meteer
 พระญาณสุนทร, รศ.พิเศษ
ป.ธ.๓, พ.ม., พธ.บ.(บริหารการศึกษา)
E-Mail : .....................................
ผู้เชี่ยวชาญวิปัสสนากัมมัฏฐาน
พระเมธีรัตนดิลก ดร.
ป.ธ.๙, พธ.บ., M.A., Ph.D.(Bud.)
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 พระครูศรีภัทราภรณ์
ป.ธ. ๖, พ.ม., พธ.บ.(ปรัชญา-ศาสนา)
E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 พระปลัดสมภาร  สมภาโร ผศ.
น.ธ.เอก,พ.ม.,วศศ.,พธ.บ.,อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ)
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้เชี่ยวชาญวิปัสสนากัมมัฏฐาน

 

พระมหาประสิทธิ์   สิริปญฺโญ
ป.ธ.๙, พ.ม., พธ.บ.,พธ.ม.(ปรัชญา)
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร
ป.ธ. ๙, พธ.บ.,M.A.(รัฐศาสตร์).บัณฑิตศึกษา ม.มจร.,
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
E-Mail : ....................
ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

Read more...

ผศ.พิพัฒน์ คงประเสริฐ
ป.ธ. ๘, พธ.บ.(ปรัชญา-ศาสนา), M.A.(Social)
E-Mail : ..................
ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาพระพุทธศาสนา