อาจารย์ประจำภาควิชา

 a3pmjeam

 a3surasak59

พระมหาเจิม สุวโจ
ป.ธ.๓, พธ.บ.(บริหารการศึกษา),
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร.
ป.ธ.๗, พธ.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ศศ.บ.(ไทยคดีศึกษา)
ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา), M.Phil. (Buddhist Studies), Ph.D. (Buddhist Studies)
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พระเจริญ วฑฺฒโน
นธ.เอก, พธ.ม.พระพุทธศาสนา

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ (ศิริวรรณ), ดร.
ปธ.๙, ศษ.บ.,ศศ,ม.,พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

พระเมธีวรญาณ ,ดร.
ปธ.๙, พธ.ม.,พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)

E-Mail: ........................

Ven.W.Piyaratana, Ph.D.
B.A.(Pali), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา),

พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)

E-mail :..........................

 พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน, ดร.
ป.ธ.๕, ศศ.บ.(ไทยศึกษา),
พธ.ม., พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พระมหาจีรวัฒน์  กนฺตวณฺโณ, ดร.
ป.ธ.๙ , พธ.บ. (พระพุทธศาสนา),
ศศ.ม.(วิเคราะห์และวางแผน), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
E-mail : ............................ 

ผศ.ไกรวุฒิ มะโนรัตน์
ป.ธ. ๙, พธ.บ., อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ)

E-Mail : ........................

ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา
ป.ธ.๔,พ.ม.,พธ.บ.(ศาสนา),

ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา), Ph.D.( )
E-Mail : ............................
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

ดร.อธิเทพ ผาทา
ป.ธ.๔, พธ.บ.,พธ.ม.,พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.สันติ เมืองแสง
ป.ธ.๖, พธ.บ.(ศาสนา),พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ดร.สุดารัตน์ บรรเทากุล
วท.บ.(เคมี),M.A.,พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.