เลขานุการสำนักงานคณบดี

http://buddhism.mcu.ac.th/userfiles/image/BUDDHISM/persons/a3secretary57.jpg

 พระมหาสมเกียรติ กิตฺติญาโณ (พูลทอง)
น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา), ศศ.ม.(การบริหารองค์การ)
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.