เจ้าหน้าที่ชั่วคราว

 

 

 

นางสาวปวีณา สิงห์คำคา
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
นักจัดการงานทั่วไป*
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายวิเชียร บัวสำลี
ป.ธ. ๔, พธ.บ.(มนุษยสงเคราะห์ศาสตร์)
นักจัดการงานทั่วไป*
E-Mail : ...........................