เจ้าหน้าที่ประจำ

 

 

 พระมหาศตนนท คมฺภีรเมโธ
ป.ธ.๕, พธ.บ. (อังกฤษ)
นักจัดการงานทั่วไป
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พระมหาไพศาล วิสาโล
น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.ม.(ธรรมนิเทศ)
นักจัดการงานทั่วไป
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายดวงดี โอฐสู
ป.ธ. ๔, พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ),พธ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
นักจัดการงานทั่วไป

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา และสาขาวิชาศาสนา
(English Programme)
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.