บทความและงานวิจัย ภาควิชาศาสนาและปรัชญา ประจำปี ๒๕๕๙

 ชื่อ ฉายา - นามสกุล ประเภท เรื่อง ปี
 ผศ.ดร.ณัทธีร์  ศรีดี และคณะ      วิจัย การพัฒนาเครือข่ายและการบริหารจัดการของเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงสู่งประชาคมอาเซียน  ๒๕๕๙
  ผศ.ดร.ณัทธีร์  ศรีดี และคณะ วิจัย  โครงการวิจัยเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในจังหวัดกาญจนบุรี  
 พระครูวินัยธรสมุทร  ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร.และคณะ    รูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขในพระพุทธศาสนา
 พระศรีรัตโนบล,ดร. บทความ   การวิเคราะห์โคลงโลกนิติตามแนวปรัชญาสังคมเชิงพทธ  
 พระมหามงคลกาญต์  ฐิตธมฺโม    สายธารแห่งปรัชญา  
  ดร.แสวง  นิลนามะ บทความ  วิเคราะห์รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี