บทความและงานวิจัย ภาควิชาบาลีและสันสกฤต ประจำปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

ชื่อ - ฉายา/นามสกุล ประเภท เรื่อง ปี
 พระมหานพดล  ปุญฺญสุวฑฺฒโก  บทความ  บทบาทของวัด โรงเรียน และศูนย์การศึกษาต่อการบริการวิชาการชุมชนใกล้วัดสู่ประชาคมอาเซียน  ๒๕๕๖
 อาจารย์ธีร์  พุ่มทับทิม  บทความ  สุขาวดีวยูหสูตร  ๒๕๕๖